Het belang van een Lange-Termijn Ruimtevaartagenda (LTR) voor toekomst Nederland

Het belang van een Lange-Termijn Ruimtevaartagenda (LTR) voor toekomst Nederland

Investeren in de ruimte gaat voor Nederland niet over mensen naar de maan sturen. Het gaat over satellieten en data die worden verkregen via satellieten. Die spelen een cruciale rol in ons dagelijks leven. Dankzij navigatiesatellieten vliegen onze vliegtuigen veilig en efficiënt. Met een betrouwbaar tijdsignaal uit de ruimte maken we veilig geld naar elkaar over. We meten de ontwikkeling van broeikasgasuitstoot en de stijging van de zeespiegel. We kunnen steeds beter voorspellen wanneer extreem weer op ons afkomt. Na een natuurramp kunnen we met satellietfoto’s het getroffen gebied heel nauwkeurig in kaart brengen om efficiënt hulp te bieden. En zelfs vanaf de meest afgelegen gebieden op aarde kunnen we, dankzij satellieten, met elkaar communiceren.

Ruimtevaarttechnologie en satellietdata zijn steeds belangrijker voor infrastructuur, klimaat, wetenschap en veiligheid. Investeren in ruimtevaart is bovendien essentieel voor het verminderen van strategische afhankelijkheden en levert in Nederland banen en inkomsten op. Dit alles maakt ruimtevaart van strategisch belang voor de hele samenleving.

Regiecommissie

Het kabinet heeft daarom een regiecommissie, onder leiding van oud-minister Maria van der Hoeven, gevraagd om een lange-termijn ruimtevaartagenda voor Nederland op te stellen met visie, ambitie en missies voor de komende 10-15 jaar inclusief advies hoe hierin te investeren. Deze agenda is op donderdag 25 januari in Noordwijk gepresenteerd en overhandigd aan minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).

Het plan om Nederland in 2035 een belangrijke positie te geven in de internationale ruimtevaart bevat zes ‘missies’:

Missie 1: Gebruik van de ruimte maakt Nederland veiliger
Missie 2: Nederlandse inzichten uit satellietdata maken wereldwijd betere klimaatmitigatie en adaptatie mogelijk
Missie 3: Nederlandse wetenschap en instrumenten behoren tot de wereldtop
Missie 4: satellietdata zijn een strategisch middel in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
Missie 5: Nederlandse bedrijven verzilveren groeikansen ruimtevaart
Missie 6: Nederland bevordert een sterk internationaal juridisch kader voor de ruimte

Nederland is een technologische wereldspeler voor een aantal specifieke kennisgebieden in de ruimtevaart. Europa investeert op dit moment significant in de opbouw van de infrastructuur in de ruimte en de daarop gebaseerde diensten. De Nederlandse (overheids-)investeringen kunnen nu niet voldoende meegaan in deze trend en dat is op langere termijn niet goed voor onze wetenschappelijke en technologische voorsprong en economische positie. Met een lange termijnagenda kan Nederland hier weer bij aansluiten.

Overtuigend narratief

Bijl PR werd door het Netherlands Space Office (NSO) gevraagd dit verhaal op te schrijven in een pakkend narratief met wenkend perspectief. En mee te denken hoe deze LTR in een aanvullend programma rondom de overhandiging overgebracht kan worden aan de vele stakeholders. We maakten samen met 356Media twee video’s die het belang van een langetermijnvisie op ruimtevaart concreet laten zien vanuit de invalshoeken van veiligheid en de monitoring van onze leefomgeving.
We benaderden in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat media om aanwezig te zijn bij de overhandiging en om aandacht te besteden aan het belang van een lange termijn ruimtevaartagenda voor Nederland.

De komende tijd kijken we samen met het NSO hoe we de urgentie voor de LTR relevant kunnen houden met en via verschillende stakeholders.